Jeśli w tym trudnym czasie chciałbyś wesprzeć nasz parafię, to poniżej znajduje się numer parafialnego konta:

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
Plac Wolności 20 
09-230 Bielsk 

 Numer konta: 27 9042 1071 0265 1321 2000 0010

INFORMACJE O PRZETARGU (I ETAP)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia NR 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z remontem wieży zachodniej kościoła w Bielsku dofinasowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3171/PolskiLad, w ramach zadania pn. Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela Ul. Plac Wolności 20, 09-230 Bielsk

NIP: 7761228401, Regon: 040069176

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Jerzy Zdunkiewicz – Proboszcz Parafii

oraz koordynator Ewa Kozłowska-Głębowicz,

Tel. 24 261 56 91, e-mail: bielskparafia@gmail.com

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (prace ratunkowe, konserwacyjne i renowacyjne przy wieży zachodniej kościoła) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela jako
obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku”.

Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku to kościół neogotycki, murowany z cegły, został wzniesiony w latach 1909-1912 według projektu architekta Józefa Dziekońskiego; konsekrowany w 1912 r. przez bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jest to świątynia trójnawowa, halowa, z transeptem i wydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema wieżami od frontu. Kościół wyposażony jest w ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. Staraniem ks. Jerzego Michalskiego wnętrze świątyni zostało wymalowane, zaś ks. Franciszek Kacprzycki pokrył dach kościoła miedzianą blachą. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 415 z 25.01.1977 r., obiekt stanowi istotny element miejscowości.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH do SIWZ

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pozostała dokumentacja posiadana przez Zamawiającego, do wglądu w jego siedzibie, w tym celu prosimy o kontakt z Zamawiającym (telefoniczny lub e-mail).


Bielsk, 07.02.2024 r.

OGŁOSZENIE
DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowalnych w ramach projektu o nazwie „Remont wieży kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku”

Szanowni Państwo

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postepowaniu przetargowym będą mieli możliwość zapoznania się w siedzibie Zamawiającego tj. kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku ul. Plac Wolności 20 z Wyciągiem z dokumentacji technicznej dotyczącym zakresu objętego zadaniem w dniu 14.02.2024, w godzinach 16.00-18.00.
Osoby, które będą chciały zapoznać się z Wyciągiem, powinny legitymować się pełnomocnictwem do wykonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu.

Z wyrazami szacunku

Komisja przetargowa


Bielsk, dn. 26.02.2024 r.

Komisja przetargowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu o nazwie „Remont wieży kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku” złożyła firma IG Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul.Hetmańskiej 3/41 na kwotę 500 000,00 zł brutto. 

INFORMACJE O PRZETARGU (II ETAP)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia NR 2/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z remontem wieży zachodniej kościoła w Bielsku dofinasowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3171/PolskiLad, w ramach zadania pn. Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela Ul. Plac Wolności 20, 09-230 Bielsk

NIP: 7761228401, Regon: 040069176

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Jerzy Zdunkiewicz – Proboszcz Parafii

oraz koordynator Ewa Kozłowska-Głębowicz,

Tel. 24 261 56 91, e-mail: bielskparafia@gmail.com

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (prace ratunkowe, konserwacyjne i renowacyjne przy wieży zachodniej kościoła) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela jako
obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont wieży kościoła PW. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku”.

Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku to kościół neogotycki, murowany z cegły, został wzniesiony w latach 1909-1912 według projektu architekta Józefa Dziekońskiego; konsekrowany w 1912 r. przez bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jest to świątynia trójnawowa, halowa, z transeptem i wydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema wieżami od frontu. Kościół wyposażony jest w ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. Staraniem ks. Jerzego Michalskiego wnętrze świątyni zostało wymalowane, zaś ks. Franciszek Kacprzycki pokrył dach kościoła miedzianą blachą. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 415 z 25.01.1977 r., obiekt stanowi istotny element miejscowości.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH do SIWZ
Bielsk, dn. 08.05.2024 r.

Komisja przetargowa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu o nazwie „Remont wieży kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku – II etap” złożyła firma IG Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przyul. Hetmańskiej 3/41.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.
Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.
1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

2. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

3. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

4. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

5. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

6. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

7. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.
Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.


Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Nowa Trybuna Opolska, 30.12.2017,MAGAZYN, Mirosław Dragon

Prof. Jan Miodek: Nazwiska trzeba odmieniać!

- Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk?
- Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się Nowa-kowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trze-ba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewają-ce usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest "dla Jana Nowak". Ja to widzę na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszalnych!

- W kościele na każdej mszy odczytywane są nazwiska w intencjach, z reguły nieodmienione.
- Ja kiedyś usłyszałem, że to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10. rocznicę śmierci Jana Kowalczyka, a druga w 5. rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk. Ja wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z intencją po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi formę nieodmienioną.

- Proboszcz mógł poprawić na ambonie, ale zazwyczaj nazwiska w intencjach są nieodmienione.
- Ja się raz na kolędzie zapytałem księdza, dlaczego to tak wygląda w kościele. Proboszcz mi odpowiedział, że ludzie się obrażają, jak nazwiska są odmienione. No, ja tego pojąć nie mogę

-Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele.
- W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, jak to jedna nauczycielka powiedziała, że nie należy odmieniać nazwisk znaczących. Trudno mi było zachować spokój, bo nie ma ani jednego na-zwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, i Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia niektórych nazwisk może być co najwyżej zatar-ta, ale ono na pewno coś znaczyło.

-A nazwiska obce?
- Też się odmieniają, zwłaszcza te,które takiej prostej odmianie podlegają: Smith-Smitha-Smithowi, Kennedy-Kennedy'ego-Kennedy'emu, Chirac-Chiraca-Chiracowi itd.

- Pisaliśmy o jubileuszach złotych godów. Jeden z Czytelników zapytał mnie, czy pytałem pary małżeńskie o zgodę na odmienianie ich nazwisk.
- Mój Boże kochany! Wiadomo, że jest 50-lecie małżeństwa państwa Nowaków, chociaż oczywiście 95 procent ludzi napisze w oficjalnym tekście, że to złote gody "państwa Nowak". To jest błąd!

- Ale największy kłopot jest w tym, że wiele osób nie życzy sobie odmieniania ich nazwiska.
- Genialny matematyk i świetny aforsta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie odmieniania ich nazwiska: "Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w mianowni-ku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!". To tak samo, jakbym ja zażyczył sobie, że w telewizji ma być plansza "Był to program pana Miodek". To jest przecież nonsensowna prośba! Przypominam wszystkim - w języku polskim nazwiska należy od-mieniać.

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DO CMENTARZA
    Zgodnie z dokumentami ostatniego Synodu Diecezji Płockiej - Regulamin Cmentarza Katolickiego, & 15: "Grobowce (pieczara) na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej." Bardzo proszę, aby osoby, które wniosły opłatę placowego przed lipcem 2019 r., a nie wybudowały tam pieczary, jak najszybciej skontaktowały się z Parafią w celu dopełnienia tego obowiązku.
Ks. Proboszcz