INRORMACJA ODNOŚNIE PIESZEJ PIELGRZYMKI
1. Nasze pielgrzymowanie odbędzie się 6 sierpnia w czwartek. O godzinie 6.00 gromadzimy się tradycyjnie w Katedrze płockiej na Mszy Świętej, po niej wyruszamy na trasę, tradycyjnie w Gostyninie zjemy obiad, wędrujemy do Sokołowa, tam od razu jest Apel i powrót do Płocka.
2. Powrót z Sokołowa Pielgrzymi muszą zorganizować sobie na własną rękę.
3. W pielgrzymce mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych i nieposiadające chorób przewlekłych. W dniu wyjazdu każdy będzie podpisywał oświadczenie o pielgrzymowaniu na własną odpowiedzialność i o tym, że w ostatnich 14 dniach nie kontaktował się z osobami chorymi na Covid-19 i nie ma żadnych objawów tej choroby. Przed wyjściem na trasę każdy Pątnik zobowiązany jest do zgody na zmierzenie temperatury. 
4. Limit wiekowy – zalecany 16-60 lat (proszę o odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych). Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców lub opiekunów.
5. Zapisy – tylko i wyłącznie u mnie. Podajemy imię i nazwisko, adres, PESEL. Zapisy trwają do końca lipca. Zgłoszenie proszę przesłać mailem x.p.gadomski@gmail.com
6. Nie organizujemy „dzikiego pielgrzymowania”! Czyli że ktoś przyjeżdża wcześniej, idzie z innymi grupami, później zostaje na kolejne dni. Po to jest ta sztafeta, żeby dać każdej grupie możliwość pielgrzymowania.

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DO CMENTARZA
    Zgodnie z dokumentami ostatniego Synodu Diecezji Płockiej - Regulamin Cmentarza Katolickiego, & 15: "Grobowce (pieczara) na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej." Bardzo proszę, aby osoby, które wniosły opłatę placowego przed lipcem 2019 r., a nie wybudowały tam pieczary, jak najszybciej skontaktowały się z panem Marciniakiem w celu dopełnienia tego obowiązku.
Ks. Proboszcz   
 

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO
DOTYCZĄCY WIZYTACJI KANONICZNYCH I BIERZMOWAŃ

          Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży, że wszystkie wizytacje kanoniczne i bierzmowania, które zaplanowane były na maj i czerwiec 2020 roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, zostają przełożone na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie naszych wspólnot parafialnych i otwarte będą szkoły.
Pozostałe przedwakacyjne posługi biskupie odbywają się zgodnie z przyjętym wcześniej terminarzem. Prosimy jednak, by księża, których to dotyczy, kontaktowali się z danym biskupem minimum na tydzień przed planowanym wydarzeniem.
Pragnę jednocześnie zasygnalizować, że skorygowany „Kalendarz posług biskupich 2020” opublikowany zostanie na przełomie czerwca i lipca. Terminy zaplanowanych na jesień wizytacji i bierzmowań, a także innych wydarzeń, na chwilę obecną, pozostają bez zmian.
Płock, dnia 24 kwietnia 2020 r.   

† Mirosław Milewski     
Wikariusz Generalny   


Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego
       Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
           Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
      Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału KatechetycznegoKurii Płockie
Kliknij, aby edytować treść...